GDPR

Informačná povinnosť a získanie súhlasu pri zhromažďovaní osobných údajov

Boli ste požiadaní nám poskytnúť niektoré zo svojich osobných údajov. Spoločnostiam ALBEX PLUS, s.r.o., Novozámocká 2796/3A 949 05 Nitra, Nissan Automotive Europe, so sídlom 8Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francúzsko a Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft., so sídlom: 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B.ép., Maďarsko, konajúcej prostredníctvom Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, organizačná zložka, so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SR (ďalej spoločne označovaným ako „my“,  „nám“ alebo „prevádzkovatelia osobných údajov“) to umožní vám poskytovať lepšie služby a pomôže nám to lepšie s vami komunikovať. Všetci samostatne konáme ako nezávislí prevádzkovatelia.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, nižšie nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje, ktoré nám môžete poskytovať.  

1. AKÉ DRUHY ÚDAJOV ZÍSKAVAME?

Na vyššie spomenuté účely budeme štandardne spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • osobné informácie (tj. meno, priezvisko, titul, adresu, e-mail, telefón, IČ DPH, IČO, číslo vodičského preukazu, apod.);

  • informácie o osobnom živote (tj. hobby, rodinný stav, pohlavie, dátum narodenia, preferovaný jazyk, apod.);

  • údaje o nákupe (tj. model vozidla, ktorý vás zaujíma, vami zakúpené vozidlá, diely a služby a vami vlastnené alebo užívané vozidlá, VIN kód, apod.);

  • finančné informácie (tj. podrobnosti o financovaní, apod.);

 

2. AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Pre každý z vyššie uvedených účelov spracúvania je v tabuľke nižšie špecifikovaná maximálna doba uchovávania vašich osobných údajov,. Po uplynutí nižšie uvedených dôb, nebudeme naďalej spracúvať vaše osobné údaje pre uvedený účel.

Účely

 Uchovávanie údajov

 Definovanie a správa ponuky produktov alebo služieb, o ktoré máte záujem

Nie dlhšie než 1 rok od ponuky

 Predaj výrobkov a služieb a správa zmluvného vzťahu s vami na vozidlo alebo službu

 Po dobu povolenú právnymi predpismi

 Zodpovedanie akéhokoľvek iného vášho dotazu  ohľadom výrobkov a služieb

Nie dlhšie než 1 rok od požiadavky

Analýza vplyvu našich reklamných, predajných a popredajných služieb, ako aj analýza trhu

Nie dlhšie než 5 rokov po reklamných, predajných a popredajných službách

Zasielanie príslušných informácií o vašich vozidlách a  službách, ktoré sme vám poskytli (tj. o bezpečnosti výrobkov, zárukách, pripomenutie servisných prehliadok)

Po dobu povolenú právnymi predpismi

 Zasielanie osobných reklamných ponúk (priamy marketing, newslettery, profilovanie)

 Nie dlhšie než 5 rokov v prípade našich zákazníkov a 3 roky v prípade potenciálnych zákazníkov od posledného získania údajov a/alebo súhlasu alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr

Vykonávanie prieskumu spokojnosti zákazníkov

 Po dobu trvania prieskumu, avšak nie dlhšie než 1 rok

 Spravovanie požiadaviek na testovacie jazdy

Po dobu 3 rokov po absolvovaní testovacej jazdy pre potenciálnych zákazníkov
Po dobu 5 rokov po absolvovaní testovacej jazdy pre pre zákazníkov

 

3. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

S cieľom zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb môžeme poskytovať vaše osobné údaje našim partnerom tak ako to je popísané nižšie. Môžete si byť istí, že prijmeme všetky primerané opatrenia, aby sme získali od našich partnerov záväzky, že poskytujú vašim osobným údajom rovnaký stupeň ochrany ako keby boli spracúvané nami.

3.1. Poskytovatelia služieb

Vaše údaje poskytujeme spoločnostiam, ktoré poskytujú služby v našom mene ako napríklad hosting internetových stránok, e-mailové služby, marketing, sponzorstvo stávok, súťaží a iných akcií, audity, vybavovanie objednávok zákazníkov, prieskumy trhu a spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné ochraňovať vaše údaje a môžu byť umiestnené kdekoľvek, kde pôsobíme.

3.2. Iní príjemcovia

Môžeme poskytovať osobné údaje iným spoločnosťami v rámci skupiny Nissan, ktoré budú používať vaše údaje výhradne na účely a podľa zásad, ktoré sú stanovené v tomto dokumente.

V prípade fúzie či reorganizácie, akvizície, joint venture, atď..., môžeme preniesť akékoľvek alebo všetky osobné údaje na príslušnú tretiu stranu.

3.3. Dodržiavanie právnych predpisov a zabezpečenie

Môže byť nevyhnutné - v súlade s právnymi predpismi, právnym konaním, súdnym sporom a/alebo žiadosťami od verejných a štátnych orgánov vo vašom štáte trvalého bydliska alebo mimo neho - že budeme musieť poskytnúť vaše osobné údaje. Taktiež môžeme poskytnúť vaše osobné údaje, ak sme to nútení urobiť z dôvodu vnútroštátnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných otázok verejného záujmu. Pokiaľ to bude zákonne možné, budeme vás o tomto prenose informovať vopred.

Vaše osobné údaje môžeme takisto zverejniť, ak v dobrej viere určíme, že takéto zverejnenie je primerane nevyhnutné na ochranu našich práv a uplatňovanie dostupných opravných prostriedkov, našich zmluvných podmienok, vyšetrovanie podvodov či ochranu našich činností alebo používateľov.

3.4. Prenosy zo štátov EHP

Ak vyššie uvedené poskytnutie údajov zahŕňa prenos vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len EHP), spracúvaniu vašich osobných údajov venujeme osobitnú pozornosť, z tohto dôvodu, pri prenose vašich údajov mimo štátov EHP implementujeme opatrenia na zabezpečenie, že prenášané osobné údaje majú zabezpečenú primeranú úroveň ochrany. V takomto prípade môžete získať viac informácií o zárukách po zaslaní vašej požiadavky príslušnému prevádzkovateľovi osobných údajov na príslušnú emailovú adresu uvedenú vyššie, a týmto spôsobom môžete tiež získať informácie o prenášaných údajoch (ak sú nejaké údaje takto prenášané).

4. Aké máte práva?

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom alebo právo na opravu alebo na vymazanie vašich osobných údajov. Taktiež máte právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania. Takisto máte právo požiadať o získanie svojich osobných údajov v  štruktúrovanom a štandardnom formáte.

V prípade takýchto požiadaviek alebo sťažností v súvislosti s tým, ako ALBEX PLUS, s.r.o., spracúva vaše osobné údaje, prosím zašlite e-mail na adresu gdpr@albexplus.sk  a zodpovedná osoba JUDr. Stanislav Beno, zodpovedna.osoba@datasafe.sk .

V prípade akýchkoľvek žiadostí alebo sťažností v súvislosti s tým, ako spoločnosť NISSAN Automotive Europe spracúva vaše osobné údaje, prosím zašlite e-mail na adresu dpo@nissan-europe.com

V prípade akýchkoľvek žiadostí alebo sťažností v súvislosti s tým, ako spoločnosť NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft., jej slovenskú organizačnú zložku spracúva vaše osobné údaje, prosím zašlite e-mail na adresu
slovakia@nissan-services.eu 

A napokon máte tiež právo začať konanie na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ to budete považovať za nutné.

Názov orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Doručovacia adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefón: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webová stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Spotlight